مجتمع تجاری اداری صاروج پارس کرمان

مهندسی و اجرای نما

توضیحات پروژه


عنوان پروژه: مجتمع تجاری اداری صاروج پارس کرمان
موقعیت پروژه: –
مساحت نما: –
سیستم: