باشگاه بانک مرکزی

مهندسی و اجرای نما

توضیحات پروژه


عنوان پروژه: باشگاه بانک مرکزی
موقعیت پروژه: تهران – پاسداران
مساحت نما: 5000 متر مربع
سیستم: کرتین وال، سرامیک، اسپایدر، لوو